Beroepsvereniging

Ik ben lid, onder nummer 4832, van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Hierin zijn Nederlandse beeldend therapeuten vertegenwoordigd. En vormt een onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Lees het jaarverslag 2016 van de FVB.

 

Missie NVBT

1. Zoveel mogelijk beeldend therapeuten verenigen;

2. Ondersteunen van en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening; 

3. Zich sterk maken voor een goede positie van beeldend therapeuten in het beroepenveld;

4. Zich inzetten om beeldende therapie bekend te maken.

 

De NVBT behoort tot de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) net zoals haar collega-beroepsverenigingen:

• NVPMT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie 

• NVvMT: Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

• NVDT: Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

• NVDAT: Nederlandse Vereniging voor Danstherapie 

• NVPMKT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapie

• NVVS: Nederlandse Vereiniging voor Speltherapeuten

 

De NVBT heeft een bestuur die zich inzet voor de professionele belangen van haar leden.

Contactgegevens:

Secretariaat NVBT

Fivelingo 253

3524 BN Utrecht

030 2800432

info@beeldendetherapie.org

www.beeldendetherapie.org

 

Beroepsprofiel en vaktherapie

Het beroepsprofiel van de GZ-vaktherapeutische beroepen, opgesteld door de FVB en GGZ Nederland, beschrijft het profiel van vaktherapeutische beroepen en haar beroepstaken. De beeldende therapeut valt onder de vaktherapeutische beroepen, die op hun beurt geschaard worden onder overige psychologische zorg.

 

Register vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Deze vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening vaktherapie te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut is vakbekwaam omdat deze zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. Informatie over het kwaliteitsregister is in te zien. Ik ben opgenomen in dit kwaliteitsregister.

 

Beroepscode vaktherapeut

Steeds meer professies in de gezondheidszorg zijn ertoe overgegaan de uitoefening van het beroep te binden aan bepaalde normen en waarden, die worden geformaliseerd in een zogenaamde beroepscode. De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren. Dit geldt ook voor beeldend therapeuten.

 

De beroepscode waar een beeldend therapeut onder valt is gezamenlijk opgesteld door de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie. Bij de totstandkoming van deze beroepscode voor beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorisch therapeuten (overkoepelend vaktherapeuten genoemd), is gebruik gemaakt van diverse reeds bestaande regelingen van de NVPMT, de voormalige NVCT en de zusterverenigingen aangesloten bij de FBZ, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de nota: ‘Bouwstenen beroepscodes en gedragsregels’ uitgegeven door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, uitgebracht aan de Staatssecretaris voor W.V.C., september 1988.

 

Richtlijnen zelfstandig gevestigde vaktherapeut

Een beeldend therapeut, vaktherapeut, houdt zich aan richtlijnen die zijn opgesteld door de Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT). Dit is een commissie van de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De richtlijnen Zelfstandige Praktijk Vaktherapeut zijn opgesteld om kwaliteit voor de client te waarborgen.