ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Vaktherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in aanvullende  pakketten vergoed, maar alleen bij behandeling door een vaktherapeut aangesloten bij FVB. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

1.2 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de vaktherapeut in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal de vaktherapeut contact opnemen met uw huisarts. Indien vak therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst vaktherapeut cliënt terug naar de huisarts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring. 

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht. 

1.4 Een zitting duurt tot 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

1.5 Een zitting kan plaatsvinden middels face-to-face contact, beeldbellen of telefoon, of een combinatie hiervan.

1.6 Indien buiten de gereserveerde zittingstijd gebruik wordt gemaakt van de diensten van de vaktherapeut wordt deze tijd per minuut doorberekend.

 

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING 

2.1 De vaktherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. 

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de vaktherapeut. Twintig jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. 

2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, BSN-nummer (ingeval van kind & jeugd of Wmo), zorgverzekeringsnummer, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut. Cliënt heeft recht op kopieën van het eigen dossier, waarvoor de vaktherapeut een redelijk bedrag in rekening mag brengen. Als cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag cliënt aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie toe te voegen aan het dossier.

2.5 Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u De Beeldend Therapeut toestemming tot dossiervorming t.b.v. van uw behandeling, zoals bedoelt op basis van WGBO en beroepscode FVB.

 

ARTIKEL 3. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

3.1 Voor het dossierbeheer, het inzagerecht en wijze van communicatie gelden de richtlijnen van de AVG zoals opgenomen in de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode is in te zien in de wachtruimte, website www.debeeldendtherapeut.nl en op de website Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

 

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 De vaktherapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de vaktherapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2 De vaktherapeut deelt de werkhypothese met u. Deze werkhypothese is uitsluitend bedoeld voor diegene waar deze werkhypothese betrekking op heeft. Deze werkhypothese kan in geen enkele vorm door cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, overlegd worden aan derden, zonder schriftelijke overleg met de vaktherapeut.

 

ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

5.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.debeeldendtherapeut.nl te downloaden.

5.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De door de vaktherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De vaktherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

6.3 Indien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de vaktherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. En de behandeling direct te staken.

6.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,00 excl. btw.

6.5 Het zittingstarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 7. SCHADE 

7.1 De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen en/of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk. 

 

ARTIKEL 8. WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIE (DPA)

8.1 Vaktherapeut en cliënt verhouden zich in vaktherapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Vaktherapeut werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de vaktherapeut. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden. 

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID 

Indien vaktherapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de vaktherapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

9.1 De aansprakelijkheid van de vaktherapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

9.2  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.  9.3  In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt. 

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de vaktherapeut. 

 

ARTIKEL 10. KLACHTENREGELING

10.1  Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot De Beeldend Therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en De Beeldend Therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen. 

10.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan het NIBIG (Wkkgz), zie https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/. Ik ben lid over nummer 526956. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN 

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

 

Lees hier meer over de behandeling verloop.